درجه بندی حساب های پام

رتبه بندی حساب پام امکان تخمین عملکرد ارباب را فراهم می آورد، یک حساب پام انتخاب کنید. شما می توانید از > استفاده کنید،< and = signs to filter the list for values you need!

# نمودار
سود
78zolotoi1.01-0.3670.36PAMM STP7810000202.01200USD7366.6733.332.3702.790.010.491.412.831.371.370.360.740.3632.111:59 PM01:00 روزانهGross
80Investortoise0.580.6335024.4PAMM ECN8010001001005.761000EUR35025052481.310.010.020.010.010.010.0210.7320.1524.410.576.1617.0411:59 PM01:00 روزانهGross
81GrandTimFX0.560.02530.26PAMM ECN8110020010131.1910101USD532696.153.8513.0202.160.010.170.352.160.560.560.260.440.263.1706:00 AM01:00 روزانهGross
82dajur0.080170.6PAMM ECN821002411021.781011USD17450501.3900.1300.020.040.130.330.940.60.640.6011:59 PM01:00 فصلیGross
83RusFX0050PAMM STP8320851274.72200USD5000000000000000011:59 PM01:00 هفتگیGross
85lemfx00190PAMM STP8550500200200USD19000000000000000011:59 PM01:00 روزانهGross
86example001090PAMM STP8650500200200USD109000000000000000010:00 AM01:00 روزانهGross
87SpeculativePro0000PAMM ECN875025010001000EUR0000000000000000011:59 PM01:00 هفتگیGross
88seregey-0.26-2.71182.71PAMM STP8850500199.48200USD18757.1442.860.960.01-0.090-0.01-0.01-0.12.525.192.713.172.716.8911:59 PM01:00 هفتگیGross
89g9plus-0.265.1811349.98PAMM STP8950501236.87200USD1137549.3350.6790.360.06-0.1-0.060.050.08-0.0152.63160.349.9842.4829.74166.9511:59 PM01:00 روزانهGross
90nepg-0.341.9654248.77PAMM CRYPTO901003001095.81500mBTC54232242.5557.451.350.020.210.180.020.04-0.0163.8299.0348.7726.9921.52110.9611:59 PM01:00 ماهانهGross
91PRGBP-0.870.2824411.51PAMM ECN91300030101000GBP24417550.8649.1414.970.010.260.0200-0.081.859.9911.513.282.2310.4111:59 PM01:00 فصلیGross
93CPM-1.49064665.46PAMM STP9310000500673.76300USD6468241.4658.541.340.010.030.040.020.03-0.0260.18109.7665.4649.1935.0166.6811:59 PM01:00 روزانهGross
94CGSV-1.6503082.16PAMM ECN943002043231.331043.09USD3082751.8548.150.370-0.8-0.02-0.1-0.13-0.7600.522.160.40.571.7411:59 PM01:00 هفتگیGross
95FXHammers-2.230316.03PAMM ECN951004513209.232500USD311838.8961.110.940.01-0.33-0.02-0.08-0.13-0.370.164.076.033.242.5823.3411:59 PM01:00 ماهانهGross
96AIFusion-2.24-0.35162.24PAMM ECN9610002012938.342000EUR161127.2772.730.640-1-0.02-0.6-0.71-100.442.240.230.895.5911:59 PM01:00 ماهانهGross
991PAMMFOREX74-2.911.8623119.62PAMM ECN991000300970.861000USD23116448.1751.833.740.01-0.14-0.0300-0.154.116.8619.628.515.2717.3611:59 PM01:00 روزانهGross
100FXtradesystem-301813PAMM ECN10010050001000USD1813010000-1-0.03-0.15-0.15-100301.02001:00 AM01:00 هفتگیGross
101Bladerunner-3.082.1170985.26PAMM STP101102052128.861990USD170983062.7737.231.60.02-0.44-1.240.040.05-0.0449.68347.1685.2648.5580.31329.4111:59 PM01:00 هفتگیGross
102Spartak-3.12-1.394655.07PAMM STP10220400195.7202USD4651861.1138.890.660-0.6-0.03-0.04-0.04-0.622.052.075.070.993.664.9311:59 PM01:00 هفتگیGross